kamienec (kamienec) wrote,
kamienec
kamienec

Адам Чарторыйский и другие на снимках Михаила Грейма.1. Портрет Адама Чарторыйского.
Portret Adama Czartoryskiego


Адам Казимир Чарторыйский (1732-1823), генеральный староста Подольской земли, генерал-лейтенант войск литовских, кавалер ордена Белого Орла, один из лидеров патриотов во время Великого Сейма, сын Августа Чарторыйского и Марии Синявской, женат на Изабелле Флемминг (1746-1835).

Описание в источнике:
Zdjęcie obrazu olejnego przedstawiającego portret en trois quarts w lewo w ujęciu półpostaciowym Adama Kazimierza Czartoryskiego (1732-1823) generalnego starosty ziem podolskich, generała-lejtnanta wojsk litewskich, kawalera orderu Orła Białego, jednego z przywódców stronnictwa patriotycznego w czasie Sejmu Wielkiego, syna Augusta i Marii z Sieniawskich, ożenionego z Izabelą z Flemmingów (1746-1835). Obraz znajdował się w sprzedaży antykwarycznej Michała Greima.

В 1870-х годах каменецкий фотомастер Михаил Грейм делал снимки живописных портретов, находящихся в его коллекции и в других городских собраниях. В 1879 году он передал фотографии в дар Антропологической комиссии Польской академии наук, где они хранятся до сих пор.

Портрет Чарторыйского добавлен в статью Дворцы Каменца-Подольского. Дворец Чарторыйских.


2. Portret Jana III Sobieskiego
Ян III Собеский (1629-1696), король польский.

Zdjęcie obrazu olejnego przedstawiającego portret ukazujący popiersie en trois quarts w prawo Jana III Sobieskiego (1629-1696), króla polskiego, prawdopodobnie w zbroi, z której widoczny jest tylko obojczyk..
3. Portret Michała Potockiego
Надпись на картине: Михал Потоцкий, староста теребовльский.
Михал Потоцкий (ум. 1749), староста красноставский и сокальский, писарь польный коронный, воевода волынский, сын Феликса Потоцкого и Кристины Любомирской.

Zdjęcie obrazu olejnego, oprawionego w drewnianą ramę z napisem: Michał Potocki Starosta Trębowelski, przedstawiającego portret popiersia zwróconego en trois quarts w prawo Michała Potockiego (zm. 1749), starosty krasnostawskiego i sokalskiego, pisarza polnego koronnego, wojewody wołyńskiego, syna Feliksa i Krystyny z Lubomirskich. Obraz znajdował się w sprzedaży antykwarycznej Michała Greima.
4. Portret Teodora Potockiego
Теодор Потоцкий (1730-1812), староста смотрицкий, воевода бельский, депутат, генерал-майор войск коронных, конфедерат барский, с 1769 года маршалок (предводитель дворянства) подольский, сын Яна Потоцкого и Констанции Данилович.

Zdjęcie obrazu olejnego popiersia zwróconego en trois quarts w prawo Teodora Potockiego (1730-1812), starosty smotryckiego, wojewody bełskiego, posła, generała-majora wojsk koronnych, konfederata barskiego, od 1769 r. marszałka szlachty podolskiej, syna Jana i Konstancji z Daniłowiczów. Obraz znajdował się w sprzedaży antykwarycznej Greima.
5. Portret Stefana Humieckiego
Стефан Гумецкий (ум. 1736) воевода подольский, в 1699 году член Комиссии по передаче Каменца из турецкого владения, кавалер ордена Белого Орла, сын Войцеха Гумецкого, хоружего подольского и Изабеллы Катской.

Zdjęcie obrazu olejnego przedstawiającego portret en trois quarts w lewo w ujęciu półpostaciowym Stefana Humieckiego (zm. 1736), wojewody podolskiego, w 1699 r. członka komisji do odebrania Kamieńca Podolskiego z rąk tureckich, kawalera Orderu Orła Białego, syna Wojciecha chorążego podolskiego i Izabeli z Kątskich.
6. Portret Wacława Rzewuskiego
Вацлав Жевуский (1706-1779), гетман польный, позже гетман великий коронный, писарь политичный, драматург, сын Станислава Жевуского и Элеоноры Куницкой, женился на Анне Любомирской (ок. 1717-1763). Как сторонник Станислава Лещинского, по заданию конфедерации, Жевуский был назначен комендантом крепости в Каменце-Подольском (ок. 1734-1735), где на собственные средства укреплял крепость и поддерживал её способность к обороне.

Zdjęcie obrazu olejnego, oprawionego w drewnianą ramę z napisem: Wacław na Rozdole i Rejowcu Rzewuski Hetman W Koronny, przedstawia portret w ujęciu półpostaciowym en face z głową zwróconą w prawo Wacława Rzewuskiego (1706-1779), hetmana polnego, później hetmana wielkiego koronnego, pisarza politycznego, dramaturga, syn Stanisława i Eleonory z Kunickich, ożenionego z Anną z Lubomirskich (ok. 1717-1763). Jako stronnik Stanisława Leszczyńskiego, po zawiązaniu się konfederacji, Rzewuski mianowany został komendantem twierdzy w Kamieńcu Podolskim (w l. 1734-1735), gdzie własnym kosztem dokonywał reparacji fortecy i utrzymywał gotowy do jej obrony pięciotysięczny oddział wojska. Nie posłuchał wezwania do poddania się i sprawił że dowodzący wojskami rosyjskimi Ludwig landgraf Hessen-Homburg zrezygnował z zamiaru jej zdobycia. Po uznaniu króla Augusta III Wettyna, został marszałkiem sejmu pacyfikacyjnego, otrzymał Order Orła Białego i mianowany został wojewodą podolskim (1736 r.). Posiadał na Podolu liczne dobra ziemskie m.in. Podhorce, a pod Kamieńcem Kadyjowce i Frydrowce. Obraz znajdował się w sprzedaży antykwarycznej Greima.
7. Portret Józefa Kossakowskiego
Йозеф Казимеж Коссаковский (1738-1794) епископ ливонский, писарь, кавалер ордена Белого Орла, сторонник России и противник реформы на Великом Сейме, один из самых ярых тарговичан, сын Доминика Коссаковского, стольника жмудского и Марианны из Забеллов, брат Шимона.

Zdjęcie obrazu olejnego przedstawiającego popiersie w owalu zwrócone en trois quarts w lewo Józefa Kazimierza Kossakowskiego (1738-1794) biskupa inflanckiego, pisarza, kawalera Orderu Orła Białego, stronnika Rosji i przeciwnika reform na Sejmie Wielkim, jednego z najzagorzalszych targowiczan, syna Dominika stolnika żmudzkiego i Marianny z Zabiełłów, brat m.in. Szymona. Kopia fragmentu obrazu olejnego z Muzeum Historycznego m. st. Warszawy (nr inw. 16411).
8. Portret Szymona Kossakowskiego
Шимон Коссаковский (1741-1794), конфедерат барский, тарговичанин, великий гетман литовский, сын Доминика Коссаковского и Марианны из Забеллов, брат епископа Йозефа.

Zdjęcie obrazu olejnego przedstawiającego popiersie w owalu zwrócone en trois quarts w lewo Szymona Kossakowskiego (1741-1794) konfederata barskiego, targowiczanina, hetmana wielkiego litewskiego, syna Domnika i Marianny z Zabiełłów, brata bpa Józefa. Obraz trafił później najprawdopodobniej do zbiorów Biblioteki Ordynacji Krasińskich w Warszawie.
9. Рortret Tadeusza Grabianki
Тадеуш Грабьянка (1740-1807), староста литовский, мистик, основатель религиозной и мистической секты в Авиньоне, под названием Роза нации или Новый Израиль, сын Йозефа Грабьянки, виночерпия летичевского и Марианны Калиновской. Был женат на Терезе Stadnickis (1749-1826), которая управляла поместьями, в которые входили, в частности, Сутковцы, Остапковцы и Райковцы на Подолье.

В левом верхнем углу изображения подписано: Tadeusz Leszczyc z Pankraczewicz Grabianka Starosta Liwski.

На этот же лист бумаги приклеен 4-х кратно увеличенный оттиск овальной восковой печати Grabianki, где изображён его портрет в профиль.

Zdjęcie obrazu olejnego przedstawiającego popiersie en trois quarts w prawo Tadeusza Grabianki (1740-1807), starosty liwskiego, mistyka, założyciela w Avignonie sekty o charakterze religijno-mistycznym pod nazwą Naród Róży albo Nowy Izrael, syna Józefa podczaszego latyczewskiego i Marianny Kalinowskiej. Ożeniony był z Teresą ze Stadnickich (1749-1826), która administrowała majątkami, do których należały m.in. Sutkowice, Ostapkowice i Rajkowice na Podolu. W lewym górnym rogu obrazu napis: Tadeusz Leszczyc z Pankraczewicz Grabianka Starosta Liwski. Na tej samej tekturce naklejono powiększoną reprodukcję pieczęci Grabianki, przedstawiającej jego portret z profilu. Obraz znajdował się w sprzedaży antykwarycznej Michała Greima.Pieczęć z portretem Tadeusza Grabianki


Zdjęcie owalnej pieczęci lakowej w czterokrotnym powiększeniu, na której portret z profilu z napisem: Hrabia Tadeusz Leszczyc Grabianka. Zdjęcie naklejone na tekturkę z reprodukcją olejnego portretu.
10. Portret Marii Słoneckiej
Мария Анна Янушкевич Слонецкая, жена Йозефа, мечника трембовельского , позже жена Яна Лянцкоронского.

Zdjęcie obrazu olejnego przedstawiającego portret w ujęciu półpostaciowym zwrócony en trois quarts w prawo Marii Anny z Januszkiewiczów Słoneckiej, małżonki Józefa miecznika trembowelskiego, późniejszej żony Jana Lanckorońskiego. Obraz znajdował się w sprzedaży antykwarycznej Greima.
11. Portret Zofii z Radziwiłłów Chodkiewiczowej
Софья Радзивилл (1577-1614) дочь Николая Радзивилла и Софии Хлебович Полонской, 1 брак - жена Георгия Ходкевича (ум. 1595 г.), генерального старосты жмудского, 2 брак - жена Кшиштофа Дорохостайского (1562-1615), маршалка литовского.

Zdjęcie obrazu olejnego umieszczonego w drewnianej ramie z napisem: Zofia z Książąt Radziwiłłów Chodkiewiczowa Starościna Żmudzka, przedstawia portret en trois quarts w lewo w ujęciu półpostaciowym Zofii z Radziwiłłów (1577-1614) córki Mikołaja i Zofii Hlebowicz Połońskiej, 1v żony Jerzego Chodkiewicza (zm. 1595) starosty generalnego żmudzkiewgo, 2v Krzysztofa Dorohostajskiego (1562-1615) marszałka wielkiego litewskiego. Obraz znajdował się w sprzedaży antykwarycznej Michała Greima.
12. Portret Anny Wołłowiczowej
Анна Волович из княжеского рода Сангушко, жена Григория Воловича, каштеляна новогродского.

Zdjęcie obrazu olejnego młodej kobiety w owalu w drewnianej prostokątnej ramie z napisem: Anna z Książąt Sanguszków Woł[ł]owiczowa Kasztel[anowa] Nowogrodzka. Przedstawia konterfekt w ujęciu półpostaciowym zwrócony en trois quarts w lewo Anny Wołłowiczowej, żony Grzegorza Wołłowicza, kasztelana nowogrodzkiego. Obraz znajdował się w sprzedaży antykwarycznej Greima
13. Portret Adama Mickiewicza
Снимок картины Тадеуша Горецкого (1825-1868), на которой изображён Адам Мицкевич (1798-1855) в период молодости, в правом нижнем углу надпись: 1847. Картина находилась в частной коллекции доктора Йозефа Ролле в Каменце-Подольском.

Zdjęcie obrazu olejnego pędzla Tadeusza Goreckiego (1825-1868) przedstawiającego popiersie zwrócone en trois quarts w lewo Adama Mickiewicza (1798-1855), z okresu młodości, datowanego w prawym dolnym rogu: 1847 r. Obraz znajdował się w zbiorach prywatnych dra Józefa Rolle’go w Kamieńcu Podolskim.
14. Portret Dymitra Samozwańca
Дмитрий Самозванец (ок. 1581-1606), царь России.

Zdjęcie obrazu olejnego portretu w owalu w ujęciu półpostaciowym en face Dymitra Samozwańca (ok. 1581-1606), cara Rosji.
15. Portret Marianny Mniszchówny
Марианна Мнишек (1588-1615), царица России в коронационной одежде.

Zdjęcie obrazu olejnego portretu w ujęciu półpostaciowym zwróconym en trois quarts w prawo Marianny Mniszchówny (1588-1615), carowej Rosji w stroju koronacyjnym.
ИсточникTags: Известные личности, Картины художников, Подолье
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic
    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 2 comments